Algemene voorwaarden

Omorfy Haarkliniek

Algemene voorwaarden 

Deze Algemene voorwaarden zijn in Omorfy stijl geschreven.

Omorfy betekent duidelijkheid, transparantie, geen kleine letters en begrip voor de Cliënt. Niet ieder detail zal beschreven zijn maar het gaat om vertrouwen van de Cliënt in Omorfy en omgekeerd. De Cliënt mag verwachten dat Omorfy de gemaakte afspraken nakomt en wij verwachten dat ook van de Cliënt.

Naast deze algemene voorwaarden worden er met de Cliënt specifieke afspraken gemaakt over de behandeling. Deze afspraken vallen onder de werking van deze algemene voorwaarden, dan wel zullen aanvullende voorwaarden kunnen bevatten.

1.   Definities

 • Omorfy BV: De rechtspersoon met de handelsnaam Omorfy, gevestigd aan de Fruitweg 36, 3981 PA te Bunnik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82098158 en verder hierna Omorfy genoemd;
 • Omorfy: De Zorgaanbieder, die cosmetische verrichtingen door een Zorgverlener laat uitvoeren;
 • Zorgverlener: De behandelaar die namens Omorfy bij de cliënt een (cosmetische) behandeling uitvoert;
 • Cliënt: Is een persoon die aangegeven heeft een (cosmetische) behandeling te wensen en die indien daartoe een overeenkomst wordt aangegaan, namens Zorgaanbieder wordt uitgevoerd door een Zorgverlener;
 • Behandelovereenkomst: Overeenkomst waarin de afspraken over de cosmetische verrichting zijn vastgelegd tussen Client, Zorgaanbieder en Zorgverlener. Hierin wordt ook opgenomen de risico’s die aan een cosmetische ingreep verbonden zijn en de zorgplicht die de cliënt zelf in acht dient te nemen voor het welslagen van een behandeling. De behandelovereenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis;
 • Behandeling: Ingreep van cosmetische aard waarvoor een Behandelovereenkomst is opgesteld;
 • Tarieven: De aangeboden behandelbedragen of de bedragen die op een andere wijze worden gecommuniceerd door Omorfy;
 • Klacht: Een door of namens de cliënt bij Omorfy ingediend klacht of bezwaar tegen de wijze van zorg respectievelijk dienstverlening door Zorgaanbieder en/of Zorgverlener;
 • Geschillenregeling: Een procedure waarbij Cliënt indien Cliënt zich niet kan vinden in de beoordeling door Omorfy van de door of namens Cliënt ingediende Klacht deze kan voorleggen voor een onafhankelijk oordeel aan een onafhankelijke instantie.

 

 

2.   Algemeen

2.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de Cliënt en met Omorfy gesloten behandelovereenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cliënt, voor de uitvoering waarvan Omorfy derden betrekt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Omorfy en Cliënt. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming hierover tussen Omorfy en Cliënt. Omorfy draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en informeert de Cliënt hierover. De Voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Omorfy. De wijzigingen gelden vanaf datum van wijziging.

2.2 Inschakelen derden

Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Omorfy derden betrekken, welke zij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van Cliënt vereist. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor deze derden.

2.3 Uitleg algemene voorwaarden

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.4 Eigendommen Cliënt

Omorfy treft alle maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de Cliënt te voorkomen op de locatie(s) van Omorfy.

De Cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

Omorfy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van Cliënt(en). Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.

2.5 Informatie Cliënt

Bij de intake is de Cliënt verplicht naast zijn eigen naam, adres, BSN nummer en bereikbaarheidsgegevens ook de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven. Dit indien er sprake is van een calamiteit.

Bij opgave van gegevens door Cliënt, staat Cliënt in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Omorfy verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn Mocht de Cliënt vroegtijdige verwijdering van de gegevens wensen dan kan Cliënt dit meedelen aan Omorfy opdat dit door Omorfy vastgelegd kan worden.

3.   De behandelovereenkomst

3.1 Tot stand komen behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst ook wel akkoordverklaring genoemd, komt tot stand wanneer de Cliënt aan Omorfy de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetische behandelingen en/of geneeskundige handelingen.

Voor het aangaan van de behandelovereenkomst dient de Cliënt de leeftijd van 18 jaar te hebben.

3.2 Resultaat behandeling

De Cliënt heeft zich gerealiseerd dat cosmetische Behandelingen leiden tot verbeteringen maar nooit tot perfectie. Cliënt heeft zijn verwachtingen duidelijk kenbaar gemaakt en de antwoorden van de Zorgverlener meegenomen in de afweging voordat hij/zij de Behandelovereenkomst is aangegaan.

Tijdens de informatieve fase en in het Consult heeft Zorgverlener duidelijk aangegeven wat Cliënt mag verwachten van de voorgenomen Behandeling. Cliënt realiseert zich dat de Zorgverlener geen resultaatgarantie kan geven en zich uitsluitend maximaal zal in spannen om het resultaat te bereiken.

3.3 Risico behandeling en informatie

De Cliënt is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelovereenkomst.

Cliënt heeft zich gerealiseerd dat tijdens en na de Behandeling infecties en complicaties kunnen optreden. Cliënt heeft voor het aangaan van de Behandelovereenkomst een afweging gemaakt dat deze risico’s voldoende opwegen tegen het doel van de Behandeling.

Cliënt heeft het recht de Zorgverlener aan te spreken op diens verwachtingen en bij eventuele complicaties. Als Zorgverlener bij verrichtingen verzuimd heeft de juiste acties ter voorkoming van complicaties te ondernemen, dient de Zorgverlener dit duidelijk en op eigen initiatief aan Cliënt kenbaar te maken.

Vóór het sluiten van de behandelovereenkomst wordt de Cliënt mondeling en desgewenst schriftelijk door de hulpverlener geïnformeerd over:

       de intakeprocedure;

       de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

       alternatieven voor de behandeling;

       de prijs van de behandeling, en tijdstip(pen) en wijze van betaling;

       het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;

       de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;

       de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;

       de informatie/instructies voor de Cliënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;

       de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;

       de instructies voor de Cliënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Cliënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Cliënt contact moet opnemen;

       de bereikbaarheid van Omorfy als er complicaties optreden buiten werktijden;

       deze algemene voorwaarden, welke direct tijdens de intakeprocedure of in ieder geval vóór de aanvang van de eerste behandeling aan Cliënt ter beschikking gesteld wordt door Omorfy en die ook via de website van Omorfy in te zien en verkrijgbaar zijn.

3.4 Bekendheid met de algemene voorwaarden

Door met de behandeling aan te vangen, verklaart Cliënt deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

4.   Wat mag de Cliënt van de Omorfy en de Zorgverlener verwachten?

4.1 Uitgebreide en eerlijke voorlichting

De Zorgverlener zal in een Consult de Cliënt uitvoerig informeren over risico’s bij en eventuele ongemakken ten gevolge van een behandeling en hoe hier mee om te gaan. Cliënt zal daarbij de Zorgverlener alle van belang zijnde informatie verstrekken, zodat de Zorgverlener een duidelijk beeld krijgt van de wensen en verwachtingen van Cliënt. Daarbij zal de Zorgverlener de Cliënt de Behandeling duidelijk uitleggen en wijzen op de beperkingen, de risico’s, de zorgplicht van Cliënt en het verloop van het herstel.

Het Consult is gratis. Een Cliënt kan een afspraak maken voor een Consult. Een afspraak voor een Consult is echter niet vrijblijvend. Indien een Cliënt een afspraak binnen 24 uur voor de datum van de afspraak afzegt of niet op de afspraak verschijnt, is Omorfy gerechtigd de kosten voor de daarmee gemoeide tijd in rekening te brengen bij de Cliënt. Kosten zullen bestaan uit het uurtarief van de Zorgverlener(s) van Omorfy en zal per factuur in rekening gebracht (kunnen) worden. 

4.2 Kosten en betaling van de behandeling

Op basis van het Consult ontvangt de Cliënt een offerte van Omorfy met daarin opgenomen de behandelprijs en mogelijke opties. Indien de behandeling niet op geneeskundige noodzakelijkheid berust zal er BTW betaald moeten worden. In principe is dat aan de orde, tenzij door Cliënt bewijs van het tegendeel aan getoond kan worden, onderbouwd van en met een medisch oordeel. Na akkoord op de offerte komt een overeenkomst tot stand en zal Omorfy een Behandelovereenkomst sturen en facturen zenden. Voor betaling van facturen zal op elke factuur de (fatale) termijn van betaling worden vermeld.

Na ontvangst van de getekende Behandelovereenkomst zal de behandeldatum met de Cliënt vastgesteld worden, waarna een aanbetaling van maximaal 50% gedaan dient te worden aan Omorfy. Hiervoor wordt een factuur gezonden. De betaling hierop, dient binnen zeven (7) dagen na het maken van de afspraak en na verzenden van de factuur te worden voldaan. Deze factuur dient beschouwd te worden als een aanbetaling op de behandeling. Indien Omorfy de aanbetaling niet tijdig (voor de behandeldatum) ontvangt kan Omorfy de behandeldatum zonder enige mogelijkheid tot reclame annuleren.

Vóór de behandeldatum zendt Omorfy een tweede factuur waarop het resterende bedrag van 50% vóór dan wel uiterlijk op de behandeldatum aan Omorfy betaald dient te worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen en schriftelijk bevestigd door Omorfy.

Indien Cliënt om enige reden de afgesproken bedragen niet tijdig kan voldoen, zal Cliënt Omorfy daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. In geval van niet tijdige betaling is Cliënt in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen direct opeisbaar. Omorfy zal ten allen tijde tot een schappelijke oplossing willen komen, maar behoudt zich alle rechten in deze voor.

Bij niet tijdig betalen is Cliënt schadeplichtig jegens Omorfy. In geval van niet tijdige betaling is Cliënt over het openstaande bedrag vanaf de datum van verzuim, wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Bovendien worden als door Omorfy invorderingsmaatregelen genomen moeten worden, de buitengerechtelijke incassokosten aan Cliënt in rekening gebracht conform het incassotarief van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders onverminderd het recht van Omorfy op volledige schadevergoeding.

4.3 Behandeldatum verplaatsen

Het verplaatsen van de behandeldatum door de Cliënt is alleen mogelijk in gevallen van overmacht. Van overmacht is alleen sprake als er ernstige omstandigheden zijn waarbij van Cliënt redelijkerwijs niet verwacht kan worden de Behandeling te ondergaan. Beoordeling of er sprake is van overmacht is ter vrijer discretie van Omorfy. Indien er sprake is van overmacht zal Omorfy een nieuwe behandelafspraak maken met Cliënt. Indien er naar het oordeel van Omorfy geen sprake is van overmacht, dan vervalt de afspraak tot behandeling en wordt de aanbetaling beschouwd als tegemoetkoming in de reeds door Omorfy gemaakte kosten en wordt deze niet terugbetaald aan de Cliënt. Als na afzeggen door Cliënt, zonder dat er sprake was van overmacht, een nieuwe behandeldatum wordt overeengekomen, dient de Cliënt opnieuw een aanbetaling te doen.

Omorfy is te allen tijde bevoegd een behandeling dan wel de behandeldatum te verplaatsen. Cliënt is niet hierdoor gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden. Indien Omorfy daartoe besluit zal zij direct Cliënt hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe behandelafspraak maken met Cliënt.

4.4 Website

De Cliënt kan op de website van Omorfy uitgebreide informatie vinden over de gewenste of afgesproken behandeling(en). De website is met alle zorg samengesteld maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

4.5 Kwaliteit van de Zorgverlener

Omorfy staat er voor in dat Cliënt wordt behandeld door een ervaren Zorgverlener, die werkzaam is onder toezicht van een BIG geregistreerde arts. De Zorgverlener zal uitsluitend Behandelingen uitvoeren, waartoe deze bevoegd, (intern) geschoold en ervaren is.

4.6 Bereikbaarheid van de Zorgverlener

De Zorgverlener is voor Cliënt tijdens het gehele behandelproces bereikbaar en het aanspreekpunt voor de behandeling.

4.7 Indicatie

De Zorgverlener stelt de indicatie of heeft daarvoor een assistent aangesteld die onder supervisie van de Zorgverlener dit uitvoert. De Zorgverlener dan wel de BIG geregistreerde arts is uiteindelijk verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan.

4.8 Onderzoek voor de behandeling

Om toegelaten te worden voor een behandeling is een onderzoek naar het medisch verleden van Cliënt nodig, hiervoor dient een anamneseformulier te worden ingevuld. Cliënt wordt geacht dit naar waarheid in te vullen. Aan de hand van de ter beschikking gestelde gegevens onderzoekt de Zorgverlener of er sprake is van een verhoogd risico. Indien een verhoogd risico aan de orde is zal Zorgverlener daarover Cliënt adviseren. Cliënt zal echter zelf een afweging dienen te maken gegeven een eventueel verhoogd risico en het daarover gegeven advies en is dan zelf verantwoordelijk voor het wel dan niet aangaan van een behandeling.

4.9 Apparatuur en Inrichting

Omorfy staat er voor in dat alle gebruikte apparatuur geschikt is voor het doel waarvoor het is bedoeld. Dat houdt in dat het instrumentarium schoon en steriel is, en dat de apparatuur veilig is conform de richtlijnen die daarvoor bestaan. De Zorgverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van apparatuur en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.

 

 

4.10 Nazorg

Cliënt ontvangt uitvoerige schriftelijke instructies voor de periode na de Behandeling waaronder persoonlijke instructies van de Zorgverlener, die mondeling tijdens of na de behandeling worden verstrekt en aanvullend nog eens per e-mail worden verstuurd.

De Cliënt kan na de behandeling een beroep blijven doen op nazorg van de Zorgverlener, indien Cliënt zich ongemakkelijk voelt of nog vragen heeft.

4.11 Bereikbaarheid

Omorfy dan wel de Zorgverlener is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur onder meer voor nazorg rechtstreeks bereikbaar via: 030-3031260. Buiten kantoortijden kan Cliënt ook via dit nummer noodhulp inroepen van de Zorgverlener.

4.12 Dossier

Omorfy richt een e-dossier van de Cliënt in. Dit dossier wordt 15 jaar bewaard. Bij de intake kan de Cliënt een verklaring laten opmaken welke in het dossier wordt bewaard dat de informatie na drie (3) maanden na einde van een behandelovereenkomst wordt verwijderd, tenzij de informatie voor de Cliënt naar het oordeel van de arts van Omorfy of om wettelijke reden toch bewaard moet blijven.

De informatie die opgeslagen wordt:

 • Persoonlijke gegevens Cliënt en bereikbaarheid van de contactpersoon;
 • Mogelijk foto’s of video van intake gesprek, tijdens of na de behandeling en consulten;
 • Bijzondere omstandigheden die voorafgaand aan de Behandeling zijn geconstateerd;
 • Gegevens en aantekeningen door de Zorgverlener over de uitgevoerde verrichtingen;
 • De in het kader van de nazorg verstrekte informatie;
 • De eventueel toegediende medicijnen of gebruikte materialen, de traceerbaarheid van gebruikte materialen, de gebruikte medische hulpmiddelen en de gegevens tijdens de Behandeling.

Op verzoek van Cliënt verstrekt de Zorgverlener voor zo ver mogelijk inzage in het dossier van Cliënt, aan Cliënt. Aan derden wordt geen informatie verstrekt.

5        Aansprakelijkheid, Klachten en Geschillen regeling

5.1 Aansprakelijkheid

Mocht er sprake zijn van enige schade, nalatigheid of iets van dien aard en mocht Omorfy daarvoor aansprakelijk zijn geldt het volgende. Omorfy is alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Cliënt lijdt als gevolg van een aan Omorfy te wijten tekortkoming van Omorfy, dan wel Zorgverlener(s) in de nakoming van de verplichtingen uit de Behandelovereenkomst. Omorfy is met Cliënt een inspanningsverplichting aan gegaan waarbij Omorfy en de Zorgverlener(s) hun uiterste best doen voor het beste resultaat.

De totale aansprakelijkheid van Omorfy wegens niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dan wel de Behandeling is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van een fout gedeclareerde opdrachtsom, dan wel tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Omorfy voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Omorfy uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

5.2 Klachten regeling

Omorfy, de Zorgverlener en de overige medewerkers doen hun uiterste best om de Cliënt zo goed mogelijk te verzorgen en te helpen bij een behandeling en de periode daarna. Indien een Cliënt niet tevreden is over de behandeling, de voorlichting of de verstrekte informatie door Omorfy dan wel de Zorgverlener dan kan Cliënt van de Klachtenregeling van Omorfy gebruik maken.

Naast persoonlijk contact met de Zorgverlener kan Cliënt een klacht over Omorfy dan wel de Zorgverlener indienen via mail: info@omorfy.nl.

Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Omorfy nadat Cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

De ingediende klachten worden door Omorfy afgehandeld binnen uiterlijk 6 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Omorfy per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5.3 Geschillen regeling

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan wel een Cliënt niet tevreden is over de klachtafhandeling, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

Omorfy heeft zich aangemeld bij De Geschillencommissie, https://www.degeschillencommissie.nl welke als een erkende onafhankelijke geschillencommissie optreed voor zowel Omorfy als Cliënt.

Wanneer de Cliënt een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Omorfy aan deze keuze gebonden. Als Omorfy een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet zij de Cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of Cliënt daarmee akkoord gaat. Omorfy kan alleen na toestemming van de Cliënt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

De Cliënt en de zorgaanbieder kunnen ook gezamenlijk een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding toekennen van ten hoogste € 2.500,-, dan wel Omorfy in de gelegenheid stellen om de schade aan Cliënt binnen een redelijke termijn te herstellen waaraan de Cliënt dient mee te werken.

 1. Overige bepalingen

6.1 Opzeggen overeenkomst

Omorfy kan de behandelovereenkomst, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Omorfy, indien:

a.  Cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting (waaronder betalingen) ten opzichte van Omorfy;

b.  Indien beslag op goederen van Cliënt wordt gelegd, dan wel indien Cliënt onder bewind of curatele wordt gesteld.

Als Omorfy de behandelovereenkomst wegens een van voorgaande redenen opzegt, maar de behandeling niet kan worden uitgesteld, zal Omorfy zich inspannen om te zorgen voor adequate vervanging, zonder echter een formele verplichting daarvoor aan te gaan of te aanvaarden.

6.2 Geheimhouding

Omorfy verstrekt zonder de instemming van Cliënt geen gegevens aan derden. Alle medewerkers van Omorfy, waaronder de Zorgverlener(s) hebben een geheimhoudings-verklaring ondertekend met een boeteclausule.

6.3 Privacy(reglement)

Omorfy hanteert een privacyreglement, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, terug te vinden is op de website van Omorfy en op verzoek aan de Cliënt ter beschikking wordt gesteld.

6.4 Toepasselijk recht en rechtbank

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met Omorfy, dan wel die met deze algemene voorwaarden verband houden, of die daaruit voortvloeien, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van Omorfy.

 

Cliënt en Omorfy zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Gratis consult

"*" geeft vereiste velden aan

Voornaam & achternaam*
*

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.